Vad är våldtäkt idag?

Den gamla lagen, före 1 juli 2018 beskriver att våldtäkt ansågs vara den mest allvarliga brottstypen bland sexualbrotten men det betydde inte att varje enskild våldtäkt med nödvändighet var allvarligare än andra sexualbrott. Bestämmelserna om våldtäkt fanns beskriven i 6 kap 1 § (Lag (2013:365)) och delades in i två typfall.

Det första stycket i den gamla lagen avser typfallet där gärningspersonen: ”genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag”. Bestämmelsen förutsätter att offret tvingas till en viss typ av sexuell handling och att offret tvingas på ett visst sätt.

Våldtäkt kan också förövas genom hot om våld eller annan brottslig gärning. Det är dock högst oklart vilken svårighetsgrad av hot som krävs, till exempel hot om stöld av någon egendom eller hot om misshandel. Det finns också oklarheter när det gäller relation mellan hotet och den tvingade, är till exempel hotet riktat mot den tvingades egna barn eller mot någon helt okänd.

Det andra typfallet reglerades i 6 kap 1 § andra stycket: ”att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation”. Fall där gärningspersonen försatt offret i vanmakt omfattas av första stycket. Det andra stycket omfattar fall där situationen inte kan tillskrivas gärningspersonen samt fall där offret inte anses vara i vanmakt utan även andra tillstånd av hjälplöshet. Till exempel fall där offret själv har berusat sig eller fall där offret sover. Det som kännetecknar ett hjälplöst tillstånd är att offret saknar förmågan att värja sig, kontrollera sitt beteende eller uppfatta gärningens innebörd.

1 § säger också att det krävs en viss typ av sexuell handling för att det ska anses att en våldtäkt har begåtts. Det krävs ett samlag eller sexuella handlingar som kan liknas vid samlag. Den definitionen av samlag som används är att det krävs att könsdelarna vidrör varandra. Bland de sexuella handlingar som kan liknas vid samlag ingår anala och orala samlag (oavsett om det är gärningspersonen eller offret som utför den orala handlingen) och att föra in föremål, fingrar eller en knytnäve i kvinnans underliv eller anus. Däremot ingår inte handlingen att onanera en man.

För att ansvar ska kunna utkrävas måste gärningspersonen ha haft uppsåt. Det betyder att gärningspersonen måste ha förstått vad hen har gjort eller önskat göra det hen gjorde. Det betyder alltså att om gärningspersonen inte förstår att hen har våldtagit någon så har hen inte haft något uppsåt och kan därmed inte dömas. Lag (2013:365)

Straffet för våldtäkt är fängelse i 2 år till 6 år. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i 4 år till 10 år.

Våldtäkt har länge betraktats som ett våldsbrott men på senare år har det mer och mer börjat ses som ett integritetsbrott. Det är inte längre våldet som är det centrala utan kränkningen av offrets kroppsliga och sexuella identitet.

Händelser före 1 juli 2018 utreds efter gamla lagen

Den som utsatts för ett sexualbrott väntar ibland med att göra en anmälan. Alla anmälningar som gäller händelser före 1 juli 2018 kommer att utredas enligt den gamla lagstiftningen. Eftersom våldtäkt har en lång preskriptionstid kommer både den gamla och den nya lagstiftningen att finnas med under lång tid framöver.

Händelser efter den 1 juli 2019 utreds efter den nya lagen

Den 1 juli 2018 ändrades lagstiftningen för sexualbrott. I den nya lagen betonas att sex ska vara frivilligt och den som har samlag med någon som inte deltar av fri vilja kan dömas för våldtäkt. Idag är lagtexten skriven såhär:

1 §  Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt. En person kan aldrig anses delta frivilligt om

  1.  deltagandet är en följd av misshandel, annat våld eller hot om brottslig gärning, hot om att åtala eller ange någon annan för brott eller hot om att lämna ett menligt meddelande om någon annan,
  2. gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation, eller
  3. gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen.

Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre grovt, döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller offrets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Brottsbalken 6 kap 1 § (Lag (2018:618)).